ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Aдвокатско дружество „Стоев и Гуцина” е основано през месец април 2015г. в град София. Съдружниците в кантората са професионалисти в гражданското, търговското и административното право, с богат теоретичен и практически опит.
Изготвяме книжа и документи, молби, договори, искови молби, жалби, и други, свързани с възложената от клиента работа.

Представляваме доверителите пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, пред физически и юридически лица.

Дружеството работи в тясно сътрудничество с други адвокатски дружества, кантори и адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители за разрешаване на поставените задачи.