srg practice

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

  • Консултации в областта на гражданското и търговското право;
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела;
  • Консултации в областта на административното и данъчното право;
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела;
  • Представителство пред Имотния регистър и Търговския регистър;
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки;
  • Изготвяне на договори, документи и книжа;
  • Процесуално представителство пред държавен съдебен изпълнител /ДСИ/, частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ и съответните органи на приходната администрация.