Общи условия за ползване и изявление за данните

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Всеки, който желае да използва уебсайт https://www.bglegaloffice.com/, следва преди това да се запознае с настоящите Общи условия и изявление за данните, наричани по-долу „Общи условия“. Те уреждат отношенията по повод на ползването на уебсайта между Дружеството, от една страна, и посетителите на уебсайта, от друга страна.

При използване, на който и да е бутон на уебсайта (с изключение на бутона "ОК", насочващ посетителя да се запознае с Общите условия и бутона за отваряне на Общите условия), посетителят приема да спазва настоящите Общи условия. При несъгласие с Общите условия посетителят следва незабавно да преустанови използването на уебсайта.

 

ЦЕЛ НА УЕБСАЙТА

Настоящият уебсайт - https://www.bglegaloffice.com/ - принадлежи на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „СТОЕВ И ГУЦИНА“, наричано по-долу „Дружеството“, БУЛСТАТ 176863544, със седалище и адрес на управление в гр. София 1142, бул. „Васил Левски“ № 3, ет. 2, ап. 6А, и съдържа информация за дружеството и адвокатите, които са съдружници в него. Целта на уебсайта е изцяло информативна и същият е съобразен с всички изисквания на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката относно рекламирането на адвокатската дейност.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Дружеството не носи отговорност за вреди под каквато и да е форма, претърпени от посетителите или други лица, във връзка с използването на този уебсайт или от невъзможността за използването му. Дружеството не предоставя гаранции относно точността, изчерпателността и актуалността на информацията и материалите, публикувани на уебсайта.

В случай, че на уебсайта се съдържат препратки към уебсайтове на трети лица или социални мрежи, Дружеството не носи отговорност за информацията, съдържаща се в тях.

Ограничаването на отговорността на Дружеството е приложимо в пределите, допустими от действащото българско законодателство.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, в това число, но не само - графични изображения, търговски марки, текстове, статии, снимков материал и други, е собственост на Дружеството и същото е защитено от действащото законодателство, доколкото съставлява обект на интелектуална собственост.

Забранено е копирането, промяната, изтеглянето, предаването, разпространението или съхраняването на част или на цялото съдържание на уебсайта в каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на Дружеството, освен ако това съдържание не е изрично предназначено за изтегляне с изрично указание в уебсайта за това или се споделя линк към уебсайта.

 

НЕОБВЪРЗВАЩИ ЗАПИТВАНИЯ

Всяко запитване от страна на посетителите на уебсайта, направено чрез посочените на уебсайта данни за контакт, не е правно обвързващо за Дружеството или неговите адвокати, както не е обвързващо и за самия посетител. До поемане на задължения чрез сключване на договор може да се стигне, само ако са налице изрични насрещни волеизявления за това на страните при спазване на изискванията на Закона за адвокатурата.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ДАННИТЕ

Дружеството не събира лични данни на посетителите на уебсайта и не разполага в нито един момент с личните им данни в резултат на използването на уебсайта от тяхна страна, влючително относно IP адрес, дата и час на заявка за достъп до конкретната страница, съдържание на заявката, количеството на прехвърлените данни, URL адрес, операционната система и нейния интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра и други подобни, в това число и не залага допълнителни „бисквитки“ (“cookies”), но е възможно, в зависимост от браузъра, който посетителят използва, да се изпращат бисквитки, които са от съществено значение за функционирането на уебсайта или за улесняване на използването му.

Посетителят следва да има предвид, че браузърите приемат от уебсайтовете бисквитки по дефиниция – малки текстови файлове, които се съхраняват на хард диска в браузъра на посетителя, поради което той следва да е запознат с общите условия за ползване на съответния браузър/политиката за поверителност и функционалните възможности на браузъра за приемане, ограничаване и изтриване на бисквитки. Повече информация за бисквитките може да бъде намерена на https://www.allaboutcookies.org/.

Посетителят следва да има предвид също, че при използване на публикуваните на уебсайта линкове към уебсайтове на трети страни и към социални мрежи, същите може да събират лични данни, поради което следва да се запознае с общите условия на съответните уебсайтове или социални мрежи преди да пристъпи към използването им.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското законодателство.

 

Общите условия са одобрени на 19.04.2021 г.